Ilość odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

Blok 226

"Głównym celem działalności zarządcy jest profesjonalne zarządzanie majątkiem właściciela"

Zawód zarządcy nieruchomości pojawił się na polskim rynku niedawno. Co prawda nie jest on w naszym kraju zupełnie nowy, ale kojarzony był na ogół z węższym zakresem czynności, określanym jako administrowanie nieruchomościami.

Tymczasem rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem (kapitałem) właściciela, ulokowanym w nieruchomości. Zobowiązany jest on zatem do maksymalizacji wartości cudzego majątku i dochodów, a jednocześnie musi godzić sprzeczne nieraz interesy właściciela i użytkowników.

Ta wielka odpowiedzialność spoczywająca na każdym zarządcy wymaga przestrzegania przepisów, które Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości postanowiła ująć w dwóch istotnych dokumentach: Standardach Zawodowych i Kodeksie Etyki Zawodowej Licencjonowanych Zarządców, które zostały przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Federacji w Warszawie w dniu 17 maja 2002r.